Møt styret

Clas Nylandsted Andersen

Clas Nylandsted Andersen

Chairman at the NIRAS ALECTIA Foundation

Fondets viktigste oppgave er å sikre at NIRAS til enhver tid har en dyktig ledelse, samt å bidra til å utvikle denne ledelsen. I tillegg er det mye kompetanse i fondet som kan sparre med virksomheten, og dermed kan vi gjøre hverandre bedre – noe som er enormt viktig i det svært konkurransepregede markedet som NIRAS er en del av.

Det er veldig motiverende å bidra til å føre videre det idégrunnlaget og den utviklingen som NIRAS har vært gjennom siden 1956. Det er inspirerende å se hvordan vi har klart å håndtere utfordringer som samfunnet, ikke bare nasjonalt, men også internasjonalt, har stått overfor gjennom tiden.

I tillegg gir fondseie en ro ned gjennom organisasjonen, blant annet fordi det er sammenfall mellom de ansatte og medlemmene i fondet. Jeg opplever gang på gang at dette er motiverende for de ansatte, ettersom man ikke bare blir informert om hva som skjer på styremøtene i fondet, men også har mulighet for å bli trukket inn og komme med forslag som har betydning for organisasjonen.

Kontakt

Frank Lyngsø

Frank Lyngsø

Vice President

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA-Fonden arbeider dels for å sikre best mulig utviklingsbetingelser for NIRAS som virksomhet, og dels for å støtte og fremme tekniske fagdisipliner og utdanninger i befolkningen generelt.

Fondet jobber derfor med å støtte spennende utviklingsprosjekter som underbygger NIRAS’ strategi og fremmer langsiktig utvikling av ingeniørbransjen som helhet.

Arbeidet i fondet gir mulighet for å bidra til å sikre at NIRAS er en god arbeidsplass, og at selskapet utvikler seg i tråd med kjerneverdiene våre.

Kontakt

Michael Hjerl Hansen

Michael Hjerl Hansen

Consultant

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA-Fonden bidrar til en positiv utvikling av NIRAS først og fremst ved å sikre at selskapet har best mulig styre og toppledelse.

Etter mer enn 40 års ansettelse er NIRAS en del av mitt «hjerteblod», og det betyr derfor mye for meg at selskapet utvikler seg i en positiv retning.

Kontakt

Tine Sværdborg

Tine Sværdborg

Head of Department

Allerød, Denmark

Fondet gir NIRAS mulighet for å ta hånd om de bredere og mer langsiktige prosjektene i bransjen, som ikke kan støttes av NIRAS’ enkelte forretningsenheter.  

Muligheten for å ivareta og fremme de ansattes interesser i den langsiktige utviklingen av NIRAS motiverer meg til å bidra til fondets arbeid.

Det er verdifullt for NIRAS å være fondseid, siden man som ansatt vet at arbeidet bidrar til å fremme virksomheten og bransjen som helhet. Det gir en trygghet og en viss dedikasjon som ansatt.

Kontakt

Kirsten Engholm Henriksen

Kirsten Engholm Henriksen

Vice President

Allerød, Denmark

Ettersom arbeidet til fondet ikke nødvendigvis krever at alle initiativer skal være lønnsomme, gir det mulighet for å støtte prosjekter av mer undersøkende karakter. Gjennom samarbeid med utdanningsinstitusjonene og de enkelte PhD-prosjektene har vi derfor mulighet for å støtte den neste generasjonen av dyktige ansatte og investere i den faglige utviklingen i bransjen.

Personlig synes jeg det er interessant å vite mer om selskapet vårt og være med å påvirke hvilken retning selskapet utvikler seg i.

Det gir en frihet å være fondseid. Selvfølgelig skal vi ha et pent overskudd hvert år, men det er enda viktigere at vi har en god arbeidsplass der de ansatte trives og at vi kan opprettholde nære relasjoner til kundene.

Kontakt

Jesper Harder

Jesper Harder

Market Director

Allerød, Denmark

Fondseie er en fantastisk eierform, som sikrer selskapet stabilitet og robusthet. Når alt annet er likt, vil dette også sikre en viss handlekraft og gjøre NIRAS i stand til å se på den mer langsiktige utviklingen – og ikke bare på bunnlinjen.

Fondets arbeid gir noen helt fantastiske muligheter til å tenke langsiktig rundt NIRAS’ utvikling, samtidig som det gir noen forpliktelser til å utnytte disse mulighetene. Forpliktelser til å ha fondets formål (og stifternes idégrunnlag) som en overordnet ramme.

Kontakt

Stig Brinck

Stig Brinck

Expertise Director

Allerød, Denmark

NIRAS ALECTIA-Fonden bidrar til en positiv utvikling av NIRAS ved å støtte PhD-programmer og andre faglige prosjekter. I tillegg støttes NIRAS Gruppen i oppkjøp av større selskaper som styrker selskapets tverrfaglige profil.  

Fondet sikrer en langsiktig og kontinuerlig eierstruktur som har fokus på både inntjening, soliditet, ansatteinvolvering og bærekraft. Samtidig beskytter stiftelsen NIRAS mot plutselige endringer i konjunkturene og andre kortsiktige markedskrefter.

NIRAS ALECTIA-Fonden gir opplevelsen av at NIRAS er "vårt".

Kontakt

Vil du vide mere?