NIRAS utarbeider klimaintensiteter for offentlige anskaffelser

Electronic Products In Boxes NS 09221 Photo Thomas Sjørup

NIRAS bistår Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) med å utarbeide tabeller med klimaintensitetsdata for offentlige anskaffelser. Dataene vil gi en oversikt over klimagassutslippene knyttet til ulike offentlige innkjøpskategorier og skal kunne brukes som verktøy til å gjennomføre effektive klimatiltak hos offentlige virksomheter.

19. november, 2021
  • SDG: #13
  • Sektorer: Miljø
  • Land: Norge
  • Klient: Direktoratet for forvaltning og økonomistyring

Det er avgjørende at offentlig sektor reduserer sine indirekte utslipp, da disse utslippene, som er forbundet med innkjøp av varer og tjenester, utgjør hovedvekten av sektorens klimafotavtrykk. Et viktig virkemiddel for å redusere fotavtrykket er grønne anskaffelser. 

For at de offentlige virksomhetene skal kunne få oversikt over sine innkjøpsrelaterte utslipp og kunne identifisere store utslippsdrivere, er det behov for data om utslippene forbundet med de ulike innkjøpskategoriene.

NIRAS utarbeider derfor datasett med detaljert og representativ kvantifisering av miljøbelastningen gjennom hele verdikjeden til de offentlige anskaffelsene. Klimaintensitetsdataene struktureres i tabeller og kategoriseres etter kontoinndelingen i statsregnskapet slik at de egner seg til bruk i beslutningsprosesser knyttet til klimatiltak i ulike innkjøpskategorier. Et sentralt aspekt ved DFØs behov er transparens rundt datagrunnlag og metoder, for å sikre etterprøvbare resultater.

I prosjektet samarbeider kollegaer ved NIRAS’ norske og danske kontorer for å utnytte kompetansen i konsernet best mulig, og de har også med seg eksperter fra Menon Economics og NTNU.

Vil du vite mer?

Julie Gade Gørbitz

Julie Gade Gørbitz

Sustainability advisor

Oslo, Norway

+4792026964

Se også: