Slik binder dashbord BIM og IKT sammen i komplekse byggeprosjekter

Salman Pey

Byggingen av Danmarks første høyhusvannverk var snudd på hodet da de flere tonn tunge prosessanleggene skulle tilpasses bygningen, i stedet for omvendt. Det krevde et BIM-dashbord som lyste rødt hvis det var fare for feil.

5. oktober, 2020
  • Sektorer: Bygg

Normalt bygger man et vannverk der det er god plass – f.eks. på en bar grunn utenfor en by. Det er på ingen måte tilfellet ved Danmarks første høyhusvannverk, som skal stå ferdig i 2022 i København i den attraktive bydelen Frederiksberg. Bygningen går derfor i høyden fremfor i bredden for å få plass. 

Det har betydd en omvendt arbeidsprosess, der underrådgiveren, vannspesialisten Krüger, først kunne gå i gang med å prosjektere og utføre de kjempestore prosessanleggene da NIRAS og Gottlieb Paludan Architects hadde prosjektert hele bygningen. 

For å sikre de beste løsningene til byggingen stilte byggherren Frederiksberg Vandværk helt fra start høye krav til prosjektet i form av digitale modeller og data for å illustrere og beskrive leveranser. 

Les også Danmarks første høyhusvannverk er klimavennlig og fleksibelt 

Det utfordret oss på en konstruktiv måte. Byggherren var god til å diskutere løsninger med oss og skape de beste rammene for prosjektet – f.eks. i form av de prosessene som ble valgt for modellering, tverrfaglig koordinering og klassifikasjon. Vi la derfor vekt på å forberede oss maksimalt til prosjektet sammen med de andre i teamet. 

IKT står for Informasjons- og KommunikasjonsTeknologi – dvs. teknologi som gjør det mulig for brukerne å få tilgang til, redigere, overføre og lagre informasjon. 

BIM står for BygningsInformasjonsModellering og refererer til en samlet digital modell av et bygningsverk. Formålet er å avklare begreper, definisjoner og sammenhenger mellom objekter i en byggesak eller en bygning. 

Digitalisering handler mer om mennesker enn verktøy 

Oppvarmingen besto bl.a. av en workshop der Krüger, GPA, Arkil og NIRAS gjennomgikk krav og avtalesett, og der de to virksomhetene ble kjent med hverandres ulike måter å prosjektere på, deres programvareverktøy, og hva de hver for seg hadde av ønsker og forventninger til prosjektet. 

Man må understøtte og effektivisere prosjektteamets arbeidsprosesser med digitale verktøy. Det finnes svært mange grenseflater mellom prosess og bygg på et installasjonstungt byggeprosjekt som et høyhusvannverk. Det var viktig at vi satte en ramme for samarbeidet vårt slik at vi kunne oppnå sambygg. 

Dashbord analyserer data på tvers av alle prosjekter 

De høye IKT-kravene, de mange 3D-modellene, 2D-tegningene og dokumenter krevde en stor sammenheng mellom elementene. Det krevde at man kunne binde prosjektmaterialet sammen på tvers, og at et objekt – f.eks. en bestemt vegg – alltid hadde den samme koden. 

For hele tiden å kunne følge prosjektet i sanntid og kvalitetssikre og overvåke de mange dataene har NIRAS utviklet et internt verktøy i form av et dashbord som kan visualisere data og skape en bedre oversikt for prosjektdeltagerne. 

Utfordringen er ofte at man først finner feilene sent i forhold til prosjektets avslutning. Det betyr at feilen vokser seg større og større og blir et stort problem oftest rett før en avlevering. Med dashbordet har vi funnet en måte å overvåke modellene våre på i sanntid, slik at vi nærmest har en rød lampe som lyser rødt dersom det finnes utfordringer som krever oppmerksomhet. 

Andre fordeler ved dashbordet er at vi med tiden kan lære flere ting fra prosjektdataene og spore tendenser som kan påvirke kvaliteten i prosjektene. 

Perspektivet for dashbord er å utvikle noe tilsvarende til kundene våre, slik at de også har mulighet for å overvåke sine data fra modeller, tidsplaner og økonomi i sanntid i sine prosjekter. 

I tillegg til Frederiksberg Højhusvandværk har NIRAS også erfaringer med dashbord ved andre komplekse byggeprosjekter, f.eks. BørneRiget. Her fant vi bl.a. ut av hvorfor fargemodellene ble langsommere, og kunne dermed optimalisere dem slik at vi raskere kunne komme i mål med designen. 

Sparer entreprenøren for tekniske og tidsmessige utfordringer 

Mens Krüger prosjekterer og utfører prosessanleggene, prosjekterer GPA og NIRAS alle byggefagene, og deretter utfører totalentreprenøren Arkil konstruksjoner og yttervegger på grunnen. 

Arkil hadde stor nytte av NIRAS’ BIM/IKT-konsept da vi utarbeidet utførelsesprosjektet for totalentrepriseoppgaven. Gjennom hele forløpet var det digitale setupet et solid redskap for å koordinere alle fagdisiplinene, synliggjøre kollisjoner for deretter å prosjekttilpasse, slik at prosjektet løpende fremsto som velkoordinert så vel internt i prosjektgruppen som overfor byggherren ved de enkelte faseskiftene. 

«NIRAS’ BIM/ICT-konsept er definitivt et verktøy som reduserer designfeil og dermed sparer kunden for tekniske og tidsmessige utfordringer i byggefasen, så vel som de tilhørende økonomiske konsekvensene av designfeilene.» 

Prosjektleder Steen Horskær, Arkil

Vil du vite mer?

Salman Pey

Salman Pey

Expertise Director

Allerød, Denmark

+45 6020 9725

Se også: