Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan

Woman drilling in red brick wall

Du trenger å få utarbeidet en Miljøsaneringsbeskrivelse for rehabiliterings- og rivetiltak som berører mer enn 100 m2 BRA, eller vil generere mer enn 10 tonn avfall. NIRAS har kvalifisert personell til å gjøre dette.

NIRAS legger vekt på at miljøsaneringsbeskrivelsen skal være brukervennlig for alle de relevante partene; den som skal innhente anbud på jobben og de som skal utføre jobben.

Målet er at farlig avfall ikke skal komme på avveie, og at mest mulig av avfallet skal kildesorteres og kunne gjenvinnes.

I forbindelse med miljøsaneringsbeskrivelsen får du også en avfallsplan, som angir hvordan avfallet skal sorteres. 60 % (vekt) skal kildesorteres.

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan skal ligge ved prosjektet og kunne framvises ved tilsyn. Når arbeidet er ferdig skal det leveres en sluttrapport i det samme skjemaet som avfallsplanen ble levert i. Ved denne skal det ligge dokumentasjon på hvor avfallet er levert og i hvilke mengder.

I noen tilfeller vil det være behov for såkalt basiskarakterisering av avfallet. NIRAS kan utføre dette. NIRAS tilbyr også å gjøre Miljøteknisk grunnundersøkelser.