Fra Affald Til Ressource

Avfallshåndtering i en sirkulær økonomi

Avfall er en ressurs som må utnyttes mye bedre enn vi gjør i dag. Vi hjelper kommuner, regioner, boligselskaper og virksomheter med effektive løsninger for avfallshåndtering.

For å lykkes med den grønne omstillingen er det avgjørende at vi blir flinkere til å utnytte avfall som en ressurs. For å få til det er avgjørende å utvikle gode løsninger for kildesortering, oppsamling, sortering, transport og behandling av avfall. Kvalitet på utsortert avfall er et krav fra gjenvinningsindustrien. Derfor er det ikke tilstrekkelig å bare kildesortere.

Sirkulær økonomi står sentralt i den grønne omstillingen. Vi hjelper ikke bare kundene våre med å utnytte avfallet bedre, men også til å redusere mengden avfall gjennom å bli mer bevist på innkjøp og ombruk av varer. Samtidig har vi et sterkt fokus på å bidra til å redusere klimabelastningen fra avfallshåndtering, og her bistår vi ved å vurdere klimagevinsten ved å forebygge og utnytte avfall mer effektivt.

Fremtidens avfallshåndtering

Våre rådgivere på avfallsområdet bistår offentlige og private kunder med å sikre at avfall blir betraktet som en verdifull ressurs, og derfor utnyttet gjennom ombruk eller materialgjenvinning. For å nå nye nasjonale og lokale mål frem mot 2030, må avfallssystemene gjennomgås og utvikles. NIRAS har erfaring og kunnskap for hva som skal til for å etablere fremtidens avfallshåndtering. Vi har også kunnskap om hvordan få med innbyggere og næringsliv i de endringer som skal til. Vi trekker inn kompetanse innenfor økonomi, klimaberegninger og innbyggerinvolvering, og er dyktige til å jobbe tverrfaglig og helhetlig med utfordringene.

Bistand til avfallssortering

Borettslag er viktige i utvikling av nye avfallsløsninger. Det har NIRAS erfaring med. Vi hjelper borettslag med å etablere fremtidssikre ordninger som gir beboerne god service. Og når avfallsbeholderne er satt opp, kan NIRAS bistå med å få beboerne til å bruke avfallsordningene.

NIRAS har sterk faglig kompetanse når det gjelder kommunale avfallsordninger. Dels via vårt store nettverk med mange kommuner og avfallsselskaper i Norge, og dels via kartlegging av de kommunale ordningene som vi har gjennomført for Miljøstyrelsen i Danmark.

Industrielle symbioser

Avfall fra én bransje kan være en ressurs i en annen. NIRAS tilbyr ekspertrådgivning om hvordan virksomheter kan inngå i industrielle symbioser med andre virksomheter eller bransjer slik at energi, spillvann, biprodukter, rester eller avfall fra én industri kan utnyttes av en annen via partnerskaper.

Vi tilbyr rådgivning helt fra idéfasen til avtalen om den industrielle symbiosen er en realitet. Det betyr at vi både er flinke til å identifisere potensielle symbioser og til å hjelpe deg å finne den rette matchen til et partnerskap. Deretter kan vi bistå med å utvikle, avtale og implementere symbiosen mellom virksomhetene.

Det er en god investering å lete etter partnerskap og symbioser som kan forhindre eller minimere avfallsdannelse. Ofte ser vi at industrielle symbioser både gagner virksomhetenes økonomi samtidig som de er en gevinst for miljøet. NIRAS har gitt mer enn 200 virksomheter råd om industrielle symbioser.

Avfall og klimagassutslipp

Også avfallshåndtering bidrar til utslipp av klimagasser. NIRAS kan utarbeide klimagassregnskap for en avfallshåndteringen i en kommune, avfallsselskap eller virksomhet. Regnskapet viser hvor utslippene er, hvordan utslippene kan reduseres og viser også indirekte effekter av reduserte utslipp gjennom ombruk eller materialgjenvinning av avfall. Klimaregnskapet er derfor et nyttig redskap i utvikling av avfallshåndteringen og kan også gi verdifull motivasjon til innbyggere eller virksomheter for god avfallshåndtering.

Vil du vite mer?

Håkon Sandven Jentoft

Håkon Sandven Jentoft

Senior Consultant

Oslo, Norway

+47 92414875

Se også: