dirt road with cranes at the end
Foto: Nye Veier

Vi bistår Nye Veier med klimabudsjett

Klimagassbudsjett skal hjelpe Nye Veier å nå målsettingene i Nasjonal transportplan.

17. jan 2018

Nye Veier er et statlig eid aksjeselskap som planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder viktige hovedveier i Norge. De har blant annet ansvaret for å bygge ut E39 mellom Kristiansand og Ålgård, E18 og E6 i Trøndelag og Mjøsregionen.

NIRAS har laget klimagassbudsjett for 18 vegstrekninger

NIRAS Norge har fått oppdraget med å lage klimagassbudsjetter for Nye Veier. Før utgangen av 2017 skal det være laget klimagassbudsjetter for alle de 18 planlagte vegstrekningene.

Kalkulerer klimagassutslippene for de neste 40 årene

I forbindelse med prosjektet har NIRAS utviklet et egen modell som beregner klimagassutslipp knyttet til både byggefase og drift i 40 år for en vegstrekning. Grunnlaget for beregningen er mengder og kostnader estimert i anslagsrapporter fra kommunedelplan eller reguleringsplan. Resultatene vil vise hvor og hvordan de største utslippene skjer, og er derfor et svært godt verktøy for å iverksette utslippsreduserende tiltak. Dette hjelper Nye Veier med å nå deres målsettinger for Nasjonal transportplan.

NIRAS kommer med forslag til utslippsreduserende tiltak

Gjennom modellen vil vi kunne forutse hvor og hvordan de største utslippene vil skje, og kan komme med forslag til hvor Nye Veier og entreprenør bør iverksette tiltak. Modellen lar oss se hvor en kan hente størst gevinst med tanke på reduksjon av utslipp, og i hvilken fase av prosjektet det er mest hensiktsmessig å iverksette dem.