3Dview3 Clean

Bymodeller i 3D

Få helt nye muligheter med 3D-modellering i sanntid på innbyggermøter og workshops, der du både får 3D-visualisering av scenarier og øyeblikkelige beregninger av nøkkeltall.

Hvordan kan bebyggelsen plasseres? Hvor mye kan det bygges? Antall etasjer? Skygger? Hvilket parkeringsbehov vil det bli?

Konfliktsøking i sanntid i 3D

NIRAS har introdusert nye digitale verktøy i planprosessene som kan brukes til sammenligning og vurdering av ulike bygge- og anleggsforslag. I en integrert prosess kombineres informasjon fra for eksempel eiendomsregister, tematiske kartlag og veilinjer eller andre restriksjoner med intuitive 3D-modelleringsverktøy, som umiddelbart viser om det er konflikter med de bebyggelsesregulerende bestemmelsene, og dels beregner nøkkeltall for de forskjellige scenariene.

Nøkkeltall

Øyeblikkelige beregninger av nøkkeltall for de ulike scenariene – f.eks. samlet etasjeareal, parkeringsareal i forhold til normtall eller overholdelse av krav til omfanget av grønne områder. Hvis nøkkeltallene suppleres med priser, kan man vise de første grove overslagene over noen av de økonomiske konsekvensene ved de forskjellige scenariene. Nøkkeltallene kan også eksporteres til Excel eller andre verktøy, der de for eksempel kan inngå i BI-analyser og beslutningsstøtte.

Innbyggerinvolvering

Dette er noe av det NIRAS jobber med i digitaliseringen av planprosessene sammen med kommunene, der vår solide kunnskap om 3D-bymodeller inngår i alle faser av planleggingen, herunder også innbyggerinvolveringen.

Konkrete erfaringer fra innbyggermøter der vi har brukt parametrisk modellering, viser at 3D-bymodeller egner seg svært godt til kommunikasjon og dialog med innbyggerne om utviklingen av byene våre. Det ble for eksempel benyttet parametrisk modellering på en workshop i Næstved i Danmark om ombygging av en gammelt fabrikktomt til et nytt rekreativt og bærekraftig boligområde i Glumsø.

3D-bymodeller på nett med OpenCities Planner

Ønsker dere å gå nye veier i involvering av innbyggere og andre interessenter i debatten om byutviklingen og planleggingen av naturområder? Trenger dere å kunne vurdere prosjekter fra byggherrer, utviklere eller andre i en digital modell av virkeligheten?

Da kan den virtuelle 3D-plattformen OpenCities Planner være en effektiv løsning.

Planer og prosjekter visualiseres i en 3D-modell av de eksisterende omgivelsene og brukerne kan navigere i en nettleser til en hvilken som helst posisjon i modellen. Dermed kan den enkelte se hvordan et kommende bygg, en ny vei, nye master eller annet vil se ut fra den valgte posisjonen.

SketchUp plugin til byplanlegging

NIRAS har lansert en innpluggingsmodul til SketchUp: Modelur DK, beregnet for planleggere og andre som jobber med lokalplaner og byggeplaner. Verktøyet er koblet til plandata.dk og i Danmark er det derfor mulig å se både lokalplaner, delområder og byggefelt direkte i SketchUp for det området som planleggeren i gang med. Dette gjelder både vedtatte lokalplaner og skisser.


Med Modelur DK kan f.eks. bebyggelsesprosent, antall etasjer, bygningshøyder, samlet etasjeareal og parkeringsbehov skisseres og kontrolleres i 3D. Alt er parameterstyrt og intuitivt å jobbe med.

Eiendomsutvikling

Parametrisk modellering er ikke bare relevant for kommunenes planprosesser, men i høy grad også for eiendomsutvikling i privat sektor. Med de digitale 3D-verktøyene og koblingen til plan- og bygningsinformasjon fra hhv. plandata.dk og eiendomsregister kan eiendomseiere, rådgiverne deres eller andre som ønsker å vurdere mulighetene innenfor et område, raskt og intuitivt teste forskjellige scenarier som kan inngå i de videre forretningsprosessene.

Detaljeringsnivået til bymodeller i 3D

Overordnet sett produserer vi 3D-bymodeller på to forskjellige måter: Fotogrammetrisk, der modellen er basert på en spesifikasjon ('varedeklarasjon'), og halvautomatisk, hvor det ikke kan garanteres en geometrisk nøyaktighet. De to modelltypene har begge sammenheng med de autoritative dataene og kan også kombineres, slik at det dels er områder med høy detaljeringsgrad, og dels områder som har mindre nøyaktighet i takformene. Mange av kommunene vi jobber for, har nettopp kombinasjonen av de to modelltypene.

Med de kombinerte modellene er det for det første økonomisk overskuelig å få kommunedekkende 3D-modeller. For det andre kan 'halvautomatiske' områder byttes ut med detaljerte 3D-data hvis det blir behov for det. Det kan for eksempel være et område i et mindre bysamfunn som skal omdannes eller utvikles, og hvor det derfor skal utarbeides en lokalplan.

Her skal det nevnes at de 'halvautomatiske' 3D-bymodellene produseres på grunnlag av punktskydata fra den nasjonale høydemodellen, som oppdateres hvert femte år.

Det er helt avgjørende å spørre seg selv: Hva skal 3D-modellen brukes til?

Skal bymodellen brukes til visualisering, til å gå nye veier i innbyggerinvolveringen eller til å effektivisere arbeidet med planer og prosjekter? Skal bymodellen brukes sammen med de såkalte 'autoritative data' (grunndata med veldefinerte, veldokumenterte og klare kvalitetsmål) eller noe helt annet?

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Director

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: