Low And Negative Emission Tech Service Image

Carbon Capture og Power-to-X

CO2-fangst og CO2-lagring samt Power-to-X er nøkkelteknologier for å oppnå en vellykket grønn omstilling av energisystemene våre. Vi støtter kundene med ekspertrådgivning og gjør bærekraftige ambisjoner om til virkelighet.

Det er opp til oss alle å forholde oss til og håndtere klimakrisen. I overgangen fra fossile til fornybare energikilder må vi utvikle og implementere nye teknologier og metoder som kan gi oss renere luft og grønn energi. NIRAS har de siste årene jobbet med en rekke innovative prosjekter som kartlegger mulighetene for CO2-fangst og -nyttiggjørelse på en ansvarlig måte.

Gjennom forsknings- og utviklingsprosjekter i samarbeid med kundene bidrar NIRAS til å bane veien for ’Carbon Capture Storage and Utilization’ (CCSU). Samlebegrepet ’CCSU’ omfatter både selve CO2-fangsten og deretter hva man gjør med den oppsamlede CO2 – f.eks. lagring eller videre utnyttelse.

Carbon Capture

Vi har erfaring med å utvikle prosjekter som implementerer de nye metodene for karbonfangst i industrianlegg. Med disse nye teknologiene kan CO2 innfanges fra for eksempel et produksjonsanlegg og sendes til lagring – f.eks. i et uttømt olje- eller gassfelt.

NIRAS foretar de tekniske og økonomiske forundersøkelsene (feasibility studies) for karbonfangstprosjekter, og bistår med å forberede og sende inn søknader om nødvendige tillatelser samt tilskudd og støttemidler fra myndighetene. Slik er vi med på å bane veien for ambisjonene om å realisere nye forretningsmodeller og industrielle symbioser innen karbonfangst og -lagring (Carbon Capture Storage – CCS).

Vi mener at det er avgjørende for den grønne omstillingen at man fortsetter å utvikle og implementere de innovative løsningene innenfor karbonfangst for å redusere CO2-utslippene og videreutnytte CO2 – for klimaets skyld. Derfor tilbyr vi ekspertrådgivning som kan bidra til å gjøre energisektorens grønne ambisjoner om til realiserbare og kostnadseffektive løsninger.

Power-to-X

Hva er Power-to-X? Ordet 'Power' står for fornybar energi, for eksempel energi fra solceller, vindturbiner eller bølgekraft. Så har vi ordet ’to’, eller på norsk ’til’, som i denne sammenhengen står for konvertering. Man konverterer den grønne energien til noe annet. Dette ’annet’ er symbolisert med bokstaven ’X’ og kan være mange ting. Vi kan for eksempel konvertere grønn energi til flydrivstoff, plastråvarer eller metanol og grønn metangass, som vi deretter kan bruke til drivstoff til skip eller lastebiler.

Fordelen med drivstoff som er produsert med Power-to-X, er at det ikke fører til fossile CO2-utslipp når det brukes i fly, biler og skip. PtX-produserte drivstoffer er såkalte syntetiske drivstoffer (e-drivstoff eller e-fuels). Disse syntetiske drivstoffene har i tillegg den fordelen at de kan brukes av vanlige forbrenningsmotorer, slik at eksisterende fly allerede nå kan fly på bærekraftig flydrivstoff produsert med PtX-teknologi.

Power-to-X er klar til kommersiell utrulling. Grønn omstilling kan dermed skje ved populært sagt å omdanne vind og luftforurensning til nyttige, grønne produkter.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: