Water Resources Service Image

Grunnvann

Bærekraft er nøkkelordet når fagekspertene i NIRAS gir råd om grunnvann.

NIRAS har mer enn 30 spesialister spredt over hele landet som rådgivere for forsyningsselskaper, kommuner, regioner, staten og private virksomheter om grunnvannskartlegging og grunnvannshåndtering. Vi er geologer, ingeniører, agronomer, forstkandidater og naturgeografer av bakgrunn. Vi er engasjerte rådgivere som jobber på tvers av fagfelt for å komme frem til helhetlige og bærekraftige løsninger.

Rådgivningen vår omfatter alle områder. Vi jobber med grunnvannskartlegging, grunnvannsbeskyttelse og bærekraftig utnyttelse av grunnvannsressursen, og vi jobber med problematikken om høytstående grunnvann. Vi regner på hvordan grunnvannet strømmer – vi samler inn data og knuser tall slik at komplekse sammenhenger blir overskuelige. Med NIRAS som rådgiver tenkes grunnvannet alltid inn i det samlede vannkretsløpet – målet er felles løsninger til gagn for både kunde, grunneier og miljøet.

Grunnvannskartlegging og beskyttelse

I Norge har grunnvann blitt brukt til drikkevannsforsyning i generasjoner. NIRAS er en av ​Skandinavias best kvalifiserte konsulenter innen bærekraftig utnyttelse av grunnvannsressursene. Ekspertisen vår dekker både kartlegging, utnyttelse, overvåking og beskyttelse av grunnvann. Vi kan bistå med å sikre grunnvannsressursene mot trusler fra menneskelige aktiviteter på overflaten, forurensningskilder generelt, samt konsekvensene av klimaendringer.

I mer enn 20 år har vi jobbet med kartlegging av grunnvann for det danske miljøvernbyrået, Miljøstyrelsen. Vi skaper oversikt over landets grunnvannsressurser med geologiske modeller av grunnvannsmagasinene i undergrunnen. Med 3D-modeller samt geologiske, hydrologiske og hydrogeologiske analyser og risikovurderinger bidrar NIRAS til den løpende kartleggingen av Danmarks grunnvannsressurser. Det gjør vi for å sikre bærekraftig utvinning og beskyttelse av vannressursene på nasjonalt plan, noe som inkluderer vurderinger av magasinets utnyttelsesgrad, samt utvinningens innvirkning på vassdrag og våt natur.

IT-verktøy til grunnvann

I tillegg kombinerer vi vår inngående kunnskap om grunnvann med intelligente IT-løsninger. Vi har utviklet et beslutningsstøtteverktøy (BEST) til dataanalyse, hydrologiske beregninger og vurderinger. BEST er et integrert verktøy som gir en oversikt over grunnvannsuttak og de miljøpåvirkningene som uttak medfører på kommunalt nivå.

Les mer om BEST, et verktøy for beslutningsstøtte for fagfolk i kommunene som jobber med grunnvann, vassdrag og natur. Mer enn en tredjedel av danske kommuner bruker allerede BEST.

Digitalisering i vannsektoren

Grunnvannskartlegging og tilhørende modellberegninger er tid- og ressurskrevende arbeid. NIRAS er i front innen digitalisering i vannsektoren. Vi støtter blant annet forskning og utvikling gjennom samarbeid mellom industrien og universitetene.

En nærings-PhD i samarbeid mellom NIRAS og Aarhus Universitet har som mål å redusere tidsforbruket ved grunnvannsberegninger. Ved å kombinere maskinlæring og geologiske samt hydrologiske data skal PhD-samarbeidet transformere konvensjonelle og tidkrevende beregningsmetoder, slik at de kan utføres på en brøkdel av den normale tiden og dermed bli langt mer kostnadseffektive.

Vil du vite mer?

Eivind Bøe

Eivind Bøe

Market Director

Oslo, Norway

Se også: