Bane NOR og NIRAS starter nytt ekstremt baneprosjekt - Søsterbekk kryssingsspor på Ofotbanen

Søsterbekk

t.v. Theis Rasmussen, Direktør i NIRAS Norge og t.h. Prosjektleder Tor Gunnar Pedersen i Bane NOR.

Bane NOR har inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om prosjektering og teknisk rådgiving for prosjektet Søsterbekk kryssingsspor. Dette prosjekt er en av de mest ekstreme bane i hele Norge, og det er det nordligste prosjektet NIRAS har hatt innen infrastruktur.

9. november, 2023
  • SDG: #9
  • Sektorer: Infrastruktur, Miljø, Vann
  • Land: Norge
  • Klient: Bane NOR

Bane NOR skal styrke kapasiteten for godstrafikk på Ofotbanen og har nå startet arbeidet med kryssingsspor på Søsterbekk. Prosjektet skal legge til rette for flere person- og godstog på Ofotbanen og er samtidig del av en større satsing som skal gi en tilbudsforbedring for godstrafikk mellom Oslo og Narvik via Sverige.

Nå er det inngått kontrakt med NIRAS Norge AS om teknisk rådgivning og prosjektstøtte i utarbeidelse av teknisk hovedplan og detaljreguleringsplan. Oppdraget starter opp i november 2023 og vil vare frem mot starten av 2025.

"Ofotbanen er den mest ekstreme banen i hele Norge, og prosjektet på Søsterbekk er det nordligste prosjektet NIRAS har hatt innen infrastruktur," sier Theis Rasmussen, direktør i NIRAS Norge AS.

Som oppstart på kontrakten har det 6. november vært avholdt en innledende befaring av strekningen sammen med Bane NOR og nøkkelfag i prosjektet.

"NIRAS viser svært god forståelse for oppdraget, og har god kompetanse for å gjennomføre denne typen prosjekter. Vi er svært godt fornøyde med å få med oss NIRAS i det videre arbeidet med prosjektet," sier prosjektleder Tor Gunnar Pedersen i Bane NOR.

Målsetting om økt andel gods på bane

Ofotbanen er en svært trafikkert strekning og prosjektets hovedmålsetting er å legge til rette for en økning av andelen gods samt muliggjøre økt antall av malmtog på strekningen mellom Narvik og Sverige. Ofotbanen utgjør én prosent av jernbanenettet i Norge, men frakter over 60 prosent av godsmengden i tonn. 

Et nytt kryssingsspor gjør det også mulig å bedre stabiliteten og fleksibiliteten i togtrafikken, noe som vil gi et enda bedre tilbud både for godstrafikken og til de reisende på Ofotbanen.

Planen er å bygge et kryssingsspor på ca. 1 km parallelt med, og sør for, eksisterende jernbanespor ved Søsterbekk stasjon. For å få plass til kryssingssporet må det sprenges en del fjell og bygges ny bro parallelt med eksisterende bro over bekkedalen. Kryssingssporet legger til rette for at ekstra lange godstog kan møtes.

"Dette er et tverrfaglig og komplekst prosjekt der koordinering mellom fagene blir en vesentlig faktor. Prosjektet bidrar til økt kapasitet for godstog, samt muliggjøre økt antall av malmtog på strekningen, noe som er svært viktig for næringslivet i regionen. Dette gjør det til et veldig spennende prosjekt, som vi gleder oss til å sette i gang med," sier Christian Nielsen, prosjekt- og markedschef  i NIRAS Norge AS.

Ambisiøse miljømål

Ofotbanen, og spesielt Søsterbekk stasjon, er en krevende jernbanelinje, både fra et ingeniør- og et miljøperspektiv, på grunn av beliggenheten i de nordlige delene av Norge og høyden over havet. Med populære turstier og reindrift i nærheten, samt sannsynlig behov for omforming av fjellsidene, vil prosjektet kreve grundig og tidlig fokus på miljøaspekter for å minimere påvirkningen. I denne sammenhengen er det særlig positivt at Bane NOR har ambisjoner om å sertifisere prosjektet i tråd med BREEAM Infrastructure-sertifiseringen, noe som NIRAS selvfølgelig vil bistå dem med.

Bilder ved Narvik stasjon og på Ofotbanen

IMG 0286
IMG 0306
IMG 8203
IMG 8179 (2)
IMG 8163

Vil du vite mer?

Theis Tarp Rasmussen

Theis Tarp Rasmussen

Senior Vice President

Oslo, Norway

+45 2321 5452

Se også: