NIRAS utfører miljøundersøkelser i forkant av etablering energiøya i Nordsjøen

Hval Energiøen

Det danske selskapet Energinet har tildelt NIRAS oppgaven med å utarbeide strategisk miljøvurdering og gjennomføre miljøundersøkelser for den kommende energiøya, samt de omkringliggende havvindparkene i Nordsjøen. I løpet av skal NIRAS blant annet kartlegge og undersøke sjøpattedyr, fiskebestander og fuglelivet på ulike tidspunkter i løpet av året.

12. august, 2021
  • SDG: #7, #14
  • Sektorer: Miljø
  • Land: Danmark
  • Klient: Energinet

NIRAS skal utarbeide strategisk miljøvurdering og gjennomføre miljøundersøkelser ved den nye energiøya i Nordsjøen, som plasseres cirka 100 kilometer utenfor den jyske vestkysten.  Spesialister i Danmark og England vil samarbeide med et  team av konsulenter fra DCE, University of St. Andrews, Bio-App, DNV og Integra Consult.

Planen omfatter etablering av den første energiøya i Nordsjøen, samt totalt 3 gigawatt havvindpark i området rundt, med mulighet for senere utvidelse til totalt 10 gigawatt. Energiøya vil være det største fornybare energiprosjektet i Danmark og Nordsjøen til dags dato. NIRAS, en global rådgiver innen havvind med spesialister i Europa og Asia, er stolt over å ha vunnet det nye prosjektet.

Betina Haugaard Heron, prosjektdirektør hos NIRAS, uttaler: "I NIRAS arbeider vi bredt og fokusert innen miljø, bærekraft og energi. Det er veldig viktig for oss å være en del av et så sentralt prosjekt i den danske energiomstillingen. Et komplekst, unikt og politisk profilert prosjekt hvor vi ser fram til å starte arbeidet."

NIRAS og Energinet har allerede et godt etablert samarbeid. NIRAS arbeider nemlig for øyeblikket også med miljøundersøkelser i Hesselø Havvindpark.

Strategisk miljøvurdering

Som en del av oppgaven skal NIRAS utarbeide en strategisk miljøvurdering av den politiske planen for etableringen av Energiøya i Nordsjøen, hovedsakelig basert på eksisterende data og informasjon om natur- og miljøforhold.

Målet er å avdekke de forventede vesentlige miljømessige virkningene av planen og foreslå tiltak som kan redusere eventuelle betydelige påvirkninger på miljøet. Den strategiske miljøvurderingen vil bli sendt ut på offentlig høring, slik at offentligheten får anledning til å komme med sine kommentarer til planen. Informasjonen og vurderingene i miljørapporten, sammen med innkomne høringssvar, vil inngå i Energistyrelsens beslutning om det konkrete prosjektet som skal gjennomføres.

Energistyrelsen er ansvarlig myndighet for miljøvurderingen av planene for energiøya i Nordsjøen. I den totale oppgaven som NIRAS har fått tildelt, skal det utarbeides utkast til rapport i henhold til bestemmelsene i miljøvurderingsloven. Energistyrelsen skal bruke denne i deres miljøvurdering av planene for energiøya.

Miljøundersøkelser

Fram til 2024 skal NIRAS blant annet kartlegge og undersøke sjøpattedyr, fiskebestander og fuglelivet på ulike tidspunkter av året i området for den planlagte energiøya og den tilhørende havvindparken.

Data og rapporter fra miljøundersøkelsene vil primært bli brukt av Energinet og Energistyrelsen i den innledende utviklingen av prosjektet. Miljøundersøkelsene er også sentrale i de senere anbudsrundene, der utviklere skal velges for øya og de tilhørende havvindparkene.

Undersøkelsene vil i stor grad hjelpe utviklerne med å belyse eventuelle risikoer i prosjektområdet, og vil dermed også være sentrale i fastsettelsen av budpriser ved kommende konsesjonsrunder. Det vil være konsesjonsvinnerne/utviklerne som vil utarbeide omfattende miljøvurderinger av de konkrete prosjektene.

Margot Møller Nielsen, prosjektleder hos NIRAS, sier: "Vi ser virkelig fram til å starte på denne oppgaven, som er både spennende og faglig utfordrende. At den miljømessige delen er en viktig forutsetning for å kunne gjennomføre et så betydelig prosjekt for den grønne omstillingen, er bare ytterligere motivasjon for arbeidet."

Om energiøyer

Et politisk flertall har besluttet å etablere to energiøyer i Danmark.

Den ene blir en kunstig inndelt øy cirka 100 kilometer ute i Nordsjøen fra den jyske vestkysten. Når den er ferdig, skal energiøya i Nordsjøen samle inn 3 GW strøm fra havvindparker nær øya og sende strømmen videre til Danmark og andre land. På lengre sikt skal energiøya i Nordsjøen utvides for å kunne håndtere 10 GW.

Den andre energiøya er Bornholm, som etter planen vil være innsamlingsstedet for 2 GW strøm fra havvindparker cirka 20 kilometer fra den sørlige kysten av Bornholm.

1 GW vindkraftstrøm kan omtrent dekke det årlige strømforbruket i en million husstander.

Om miljøundersøkelsene

Miljøundersøkelsene vil bli gjennomført basert på både eksisterende data og nye studier i Nordsjøen fram mot 2024. Leveransene vil blant annet være:

  • Utarbeidelse av rapport for bruk i miljøvurderingen av planene for energiøyene i henhold til bestemmelsene i miljøvurderingsloven.

  • Utarbeidelse av vurdering av betydelighet med hensyn til om energiøyene vil påvirke beskyttede Natura 2000-områder.

  • Studier av dyre- og planteliv på havbunnen.

  • Studier av sjøpattedyr i området, deres antall og bevegelser.

  • Studier av fuglers trekkruter, overvintringssteder og områder for mat og hekking.

Se også: