Prosjektutvikling og kalkylearbeid

Prosjektutvikling er en planleggingsprosess som bygger på behov og budsjetter

Bearbeidelse av disse to faktorene kan utrykkes som en prosjektutvikling, der man analyserer alle ytre muligheter og risiki før man begynner på prosjekteringen av det endelige byggverk. Sammen med budsjettarbeidet, er dette en viktig prosess for et vellykket prosjekt.

Når behovet for å gjennomføre et byggeprosjekt har oppstått, vil økonomien som oftest være den innsatsfaktor som setter rammene for hvor omfattende prosjektet skal bli. Har man klare prosjektmål, har vi den kompetansen som skal til for å kunne budsjettere eventuelle alternative løsninger og materialvalg for å oppnå disse. Urealistiske målsettinger medfører som regel bortkastet tid og unødvendig ressursbruk.

Med en god dialog med oppdragsgiver om målsettinger (behov, krav og forventninger), vil vi kunne utarbeide et beslutningsgrunnlag som gir riktige veivalg til målet.